انواع دیسپرس کننده‌ها

تاریخ: سال 2020
کشور: ایران
قیمت: لطفا تماس بگیرید
دسته بندی: صنایع نساجی

ترکیب شیمیائی

یک دیسپرس کننده مناسب، سریعا بر روی سطح فیلر و پیگمنت جذب شده و جایگزین هوای محبوس بین فیلر و پیگمنت گشته و آن را خارج می کند. در نتیجه این عمل، سطح پودر به طور کامل توسط محلول دیسپرس کننده پوشیده شده و بار الکتریکی روی سطح ذرات سبب پایداری می شود.

به همان اندازه که فرآیند دیسپرسیون در محمل مهم است، پایدار سازی دیسپرسیون حاصل نیز با اهمیت می باشد، چرا که در غیاب نیروهای پایدار کننده، تجمع فیلر و پیگمنت اتفاق می افتد. ماموریت دوم دیسپرس کننده ها جلوگیری از تجمع مجدد و ته نشینی فیلر و پیگمنت در دیسپرسیون بوده و باعث افزایش پایداری آن می شود.