24
جولای

آقای مهندس میرزایی

از محصولات صنایع نساجی این شرکت استفاده کرده و با توجه به کیفیت آنها نتیجه کارهای خروجی ما بسیار رضایت بخش بوده است. کمال تشکر را دارم.